JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika(ukupno se dodjeljuje 8 plastenika) od 50 m 2 sa dodatnom opremom

21 rujna, 2020 6:38 pm Published by Leave your thoughts

Na osnovu projekata „Osnaživanje plasteničke proizvodnje“ omladinskog kulturnog centra “UrbanArt” koji se implementira u sklopu podrške inicijativama za suzbijanje štete izazvane virusom COVID-19 kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) raspisujemo:

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika(ukupno se dodjeljuje 8 plastenika) od 50 m 2 sa dodatnom opremom

I PRAVO UČEŠĆA
Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, mlade osobe, dugoročno nezaposlene osobe te penzioneri sa područja općine Jablanica koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište u vlasništvu užih članova porodice, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili uzeto u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA
Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima, penzioner sa minimalnim primanjima.

2.Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje.

3.Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA
Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:
a) pogodnost zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta),

– slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) 1 bod

-dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) 2 boda,

-jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se
njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

1. podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje),

-od 0-3 god. 1 bod,

-od 3-6 god. 2 boda,

-od 6-10 god. 3 boda,

-više od 10 god. 4 boda,

-za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje – 1 bod,

-za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,

2. mlade osobe životne starosti do 35 godina – 7 bodova,

3. ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda,

4. socijalni aspekt – bez primanja – 7 bodova,

5. socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 200,00 KM -5 bodova,

6. socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 250,00 KM – 4 boda,

7. socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 300,00 KM – 3 boda,

8. socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju status mlade osobe i/ili višečlane porodice.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijave na Javni poziv predaju se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća
dokumentacija:

1. CIPS obrazac podnosioca zahtjeva,

2. Kopija lične karte,

3. Ovjerena kućna lista,

4. Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat Službe za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,

5. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Službe za zapošljavanje,

6. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,

7. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva i/ili za penzionere ček od penzije,

8. Vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i Ugovor o zakupu),

9. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu,

10. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu
najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

11. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine Jablanica, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom čine: predstavnik UG OKC „UrbanArt“, predstavnik općine Jablanica i predstavnik UNDP-a.
Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje rang liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.


Na osnovu rang liste kandidata odabir krajnjih korisnika zajednički će izvršiti članovi komisije. Očekuje se da će u skladu sa raspoloživim sredstvima biti obezbjeđeno 8 plastenika.
Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči općine Jablanica
te na sljedećim web adresama:

www.okcurbanart.org

https://www.facebook.com/okcurbanart

www.jablanica.ba

NAPOMENA: Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter Sali općine Jablanica ili na web adresama: www.okcurbanart.org, https://www.facebook.com/okcurbanart.
Popunjeni zahtjev zajedno sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti predati na protkol općine Jablanica (šalter sala) sa naznakom: „Komisiji za provođenje procedure po javnom pozivu za dodjelu plastenika – NE OTVARATI“.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog poziva na gore navedenim web adresama zaključno sa 05.10.2020 godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod koordinatora projekta (Ivković Said) na telefon: 061 628 743 svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati.


Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

PRIJAVNI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA JE MOGUĆE PREUZETI NA LINKU ISPOD.